id like the number for the hilton hotel please

 • I'd like the number for the Hilton Hotel please
 • Tôi muốn số điện thoại của khách sạn Hilton, xin vui lòng
 • Please write your account number on the back of the cheque
 • Ông vui lòng ghi số tài khoản vào mặt sau của tấm séc nhé
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • Do you have the number for a taxi?
 • Bạn có số điện thoại để gọi tắc xi không?
 • Here's my number
 • Đây là số của tôi
 • Sorry, I think I have the wrong number
 • Xin lỗi, tôi nghĩ tôi gọi nhầm số
 • What's the phone number?
 • Số điện thoại là gì?
 • What your name and flight number
 • Tên của bạn và số chuyến bay của bạn là gì?
 • Take bus number 32, get off at the terminal
 • Đi xe buýt số 32, xuống ga cuối.
 • Do you know how to get to the Marriott Hotel?
 • Bạn có biết đường tới khách sạn Marriott không?
 • Is there a restaurant in the hotel?
 • Trong khách sạn có nhà hàng không?
 • Let's meet in front of the hotel
 • Chúng ta hãy gặp nhau trước khách sạn
 • Outside the hotel
 • Bên ngoài khách sạn
 • Take me to the Marriott Hotel
 • Đưa tôi tới khách sạn Marriott
 • What's the charge per night (hotel)?
 • Giá bao nhiêu một đêm (Khách sạn)?
 • Since my graduation from the school, I have been employed in the Green Hotel as a cashier.
 • Từ khi tốt nghiệp, tôi làm thu ngân tại khách sạn Green.
 • It’s just the appointment at the lobby of International Hotel.
 • Đó chỉ là cuộc hẹn ở sảnh khách sạn Quốc Tế.
 • I'd like a room with two beds please
 • Tôi muốn một phòng với 2 giường, xin vui lòng

Những từ liên quan với ID LIKE THE NUMBER FOR THE HILTON HOTEL PLEASE

ID, the