take me to the marriott hotel

 • Take me to the Marriott Hotel
 • Đưa tôi tới khách sạn Marriott
 • Do you know how to get to the Marriott Hotel?
 • Bạn có biết đường tới khách sạn Marriott không?
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • I'd like the number for the Hilton Hotel please
 • Tôi muốn số điện thoại của khách sạn Hilton, xin vui lòng
 • Is there a restaurant in the hotel?
 • Trong khách sạn có nhà hàng không?
 • Let's meet in front of the hotel
 • Chúng ta hãy gặp nhau trước khách sạn
 • Outside the hotel
 • Bên ngoài khách sạn
 • What's the charge per night (hotel)?
 • Giá bao nhiêu một đêm (Khách sạn)?
 • Since my graduation from the school, I have been employed in the Green Hotel as a cashier.
 • Từ khi tốt nghiệp, tôi làm thu ngân tại khách sạn Green.
 • It’s just the appointment at the lobby of International Hotel.
 • Đó chỉ là cuộc hẹn ở sảnh khách sạn Quốc Tế.
 • Are you going to take a plane or train?
 • Bạn sẽ đi máy bay hay tàu hỏa?
 • Can I take a message?
 • Tôi có thể nhận một lời nhắn không?
 • Did you take your medicine?
 • Bạn đã uống thuốc chưa?
 • Do you take credit cards?
 • Bạn có nhận thẻ tín dụng không?
 • How long does it take by car?
 • Đi bằng xe mất bao lâu?
 • How long does it take to get to Georgia?
 • Tới Georgia mất bao lâu?
 • How long will it take?
 • Sẽ mất bao lâu?
 • I still have to brush my teeth and take a shower
 • Tôi còn phải đánh răng và tắm

Những từ liên quan với TAKE ME TO THE MARRIOTT HOTEL