liberal

/ˈlɪbərəl/

 • Tính từ
 • rộng rãi, hào phóng
 • không hẹp hòi, không thành kiến
 • nhiều, rộng râi, đầy đủ
  1. a liberal table: cỗ bàn thịnh soạn
 • tự do
  1. liberal ideas: những tư tưởng tự do
 • Liberal party
  1. đảng Tự do
 • Danh Từ
 • người theo chủ nghĩa tự do
 • (Liberal) đảng viên đảng Tự do