mua sam im just looking

 • (mua sắm) I'm just looking
 • Tôi chỉ xem thôi
 • No, thanks. I’m just looking
 • Không, cám ơn. Tôi chỉ xem thôi
 • I think those shoes are very good looking
 • Tôi nghĩ những chiếc giày đó rất đẹp
 • I'm looking for the post office
 • Tôi đang tìm bưu điện
 • Who are you looking for?
 • Bạn đang tìm ai?
 • I’m looking for some pens for students
 • Tôi đang tìm mấy cái bút cho học sinh
 • I'm just kidding
 • Tôi chỉ đùa thôi
 • Just a little
 • Một ít thôi
 • Just a moment
 • Chờ một chút
 • Just sign your name in it
 • Ông chỉ cần ký tên mình vào đó
 • I just received your report on the new project. I’m sorry, but it’s not what I want.
 • Tôi vừa nhận được báo cáo của cô về đề án mới. Rất tiếc nhưng đó không phải là những gì tôi muốn.
 • It’s just the appointment at the lobby of International Hotel.
 • Đó chỉ là cuộc hẹn ở sảnh khách sạn Quốc Tế.
 • I was just thinking.
 • Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi.
 • I was just daydreaming.
 • Tôi chỉ đãng trí đôi chút thôi.
 • Just for fun!
 • Cho vui thôi
 • Just kidding.
 • Chỉ đùa thôi
 • You’re just like your mother
 • Bạn giống mẹ bạn quá.

Những từ liên quan với MUA SAM IM JUST LOOKING