near the bank

 • Near the bank
 • Gần ngân hàng
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • Behind the bank.
 • Sau ngân hàng
 • Is the bank far?
 • Ngân hàng có xa không?
 • My house is close to the bank
 • Nhà tôi gần ngân hàng
 • When does the bank open?
 • Khi nào ngân hàng mở cửa?
 • I'd like a table near the window
 • Tôi muốn một phòng gần cửa sổ
 • Is there a store near here?
 • Có cửa hàng gần đây không?
 • It's near the Supermarket
 • Nó gần siêu thị
 • The book is near the table
 • Quyển sách ở gần cái bàn
 • There's a restaurant near here
 • Có một nhà hàng gần đây

Những từ liên quan với NEAR THE BANK