not yet

 • I'm not ready yet
 • Tôi chưa sẵn sàng
 • Not yet
 • Chưa
 • Have they met her yet?
 • Họ gặp cô ta chưa?
 • Have you eaten yet?
 • Bạn đã ăn chưa?
yet, not
 • I haven't had lunch yet
 • Tôi chưa ăn trưa
 • They haven't met her yet
 • Họ chưa gặp cô ta
 • Don't go yet.
 • Đừng đi vội.
 • He's not in right now
 • Ngay lúc này anh ta không có đây
 • I'm not afraid
 • Tôi không sợ
 • I'm not American
 • Tôi không phải người Mỹ
 • I'm not busy
 • Tôi không bận
 • I'm not going
 • Tôi sẽ không đi
 • I'm not married
 • Tôi không có gia đình
 • I'm not sure
 • Tôi không chắc
 • it's not suppose to rain today
 • Hôm nay có lẽ không mưa
 • It's not too far
 • Nó không xa lắm
 • It's not very expensive
 • Nó không đắt lắm
 • Not recently
 • Không phải lúc gần đây
 • That restaurant is not expensive
 • Nhà hàng đó không đắt
 • That's not enough
 • Như vậy không đủ

Những từ liên quan với NOT YET