over here

 • Over here
 • Ở đây
 • Can we sit over there?
 • Chúng tôi có thể ngồi ở đằng kia không?
 • It's over there
 • Nó ở đằng kia
 • Over there
 • Ở đằng kia
 • That car over there is mine
 • Chiếc xe ở đằng kia là xe của tôi
 • There's a restaurant over there, but I don't think it's very good
 • Có một nhà hàng ở đằng kia, nhưng tôi không nghĩ là nó ngon lắm
 • What day are they coming over?
 • Ngày nào họ sẽ tới?
 • Who's that man over there?
 • Người đàn ông đằng kia là ai?
 • Place money over and above anything else
 • xem đồng tiền trên hết mọi thứ
 • Come over.
 • Ghé chơi.
 • The rain will be rain soon over
 • Mưa sẽ sớm tạnh.
 • Are you here alone?
 • Bạn ở đây một mình hả?
 • Can I access the Internet here?
 • Tôi có thể vào Internet ở đây không?
 • Come here
 • Tới đây
 • Do you like it here?
 • Bạn có thích nơi đây không?
 • Does anyone here speak English?
 • Có ai ở đây nói tiếng Anh không?
 • From here to there
 • Từ đây đến đó
 • Here is your salad
 • Rau của bạn đây
 • Here it is
 • Nó đây
 • Here you are
 • Đây nè

Những từ liên quan với OVER HERE