please fill out this form

 • Please fill out this form
 • Làm ơn điền vào đơn này
 • Fill out a withdrawal form, please
 • Ông vui lòng điền vào phiếu rút tiền nhé
 • Please fill in this form first
 • Trước tiên anh làm ơn điền vào phiếu này
 • Fill it up, please
 • Làm ơn đổ đầy (cây xăng)
 • Please fill in this slip
 • Làm ơn điền vào phiếu này nhé
 • Out of sight, out of mind!
 • Xa mặt cách lòng
 • Here’s my immigration form
 • Đây là tờ khai nhập cảnh của tôi
 • I'm getting ready to go out
 • Tôi chuẩn bị đi
 • I'm sorry, we're sold out
 • Tôi rất tiếc, chúng tôi hết hàng
 • What time is check out?
 • Mấy giờ trả phòng?
 • No way out/dead end
 • không lối thoát, cùng đường
 • Out of order
 • Hư, hỏng
 • Out of luck
 • Không may
 • out of question
 • Không thể được
 • out of the blue
 • Bất ngờ, bất thình lình
 • out of touch
 • Không còn liên lạc
 • I think I must be allergic to this kind of soap. Whenever I use it, it really dries my skin out
 • Tôi nghĩ chắc là tôi dị ứng với loại xà phòng này. Cứ khi nào tôi dùng nó, da tôi lại bị khô
 • We have been sold out for three days already
 • Vé đã bán hết 3 ngày trước rồi
 • All seats are sold out
 • Toàn bộ vé đều bán hết rồi
 • I’d like to close out my account
 • Tôi muốn đóng tài khoản

Những từ liên quan với PLEASE FILL OUT THIS FORM