recovery

/rɪˈkʌvəri/

 • Danh Từ
 • sự lấy lại được, sự tìm lại được (vật đã mất...)
 • sự đòi lại được (món nợ...)
 • sự bình phục, sự khỏi bệnh
  1. recovery from infuenza: sự khỏi cúm
  2. past recovery: không thể khỏi được (người ốm)
 • sự khôi phục lại, sự phục hồi lại (kinh tế)
 • (thể dục,thể thao) miếng thủ thế lại (đánh kiếm)
 • (hàng không) sự lấy lại thăng bằng (sau vòng liệng xoáy trôn ốc)