several

/ˈsɛvərəl/

 • Tính từ
 • vài
  1. I have read it several times: tôi đã đọc cái đó vài lần
 • riêng, cá nhân; khác nhau
  1. collective and several responsibility: trách nhiệm tập thể và cá nhân
  2. several estate: bất động sản riêng tư
 • Danh Từ
 • vài
  1. several of you: vài người trong các anh