take this medicine

 • Did you take your medicine?
 • Bạn đã uống thuốc chưa?
 • Take this medicine
 • Dùng thuốc này
 • How do I take this medicine?
 • Thuốc này uống thế nào cô?
 • Please take the medicine according to the instruction
 • Ông uống thuốc theo chỉ dẫn nhé
 • (cửa hàng) Do you sell medicine?
 • Bạn có bán dược phẩm không?
 • This medicine will relieve your pain
 • Thuốc này sẽ làm giảm cơn đau của anh
 • This medicine is for external use only
 • Thuốc này chỉ dùng để bôi ngoài da thôi
 • Are you going to take a plane or train?
 • Bạn sẽ đi máy bay hay tàu hỏa?
 • Can I take a message?
 • Tôi có thể nhận một lời nhắn không?
 • Do you take credit cards?
 • Bạn có nhận thẻ tín dụng không?
 • How long does it take by car?
 • Đi bằng xe mất bao lâu?
 • How long does it take to get to Georgia?
 • Tới Georgia mất bao lâu?
 • How long will it take?
 • Sẽ mất bao lâu?
 • I still have to brush my teeth and take a shower
 • Tôi còn phải đánh răng và tắm
 • I'll take it
 • Tôi sẽ mua nó
 • I'll take that one also
 • Tôi cũng sẽ mua cái đó
 • I'll take you to the bus stop
 • Tôi sẽ đưa bạn tới trạm xe buýt
 • Please take me to the airport
 • Làm ơn đưa tôi tới phi trường
 • Please take me to this address
 • Làm ơn đưa tôi tới địa chỉ này
 • Please take off your shoes
 • Làm ơn cởi giày ra

Những từ liên quan với TAKE THIS MEDICINE