thats a good school

 • That's a good school
 • Đó là một trường học tốt
 • Does he like the school?
 • Anh ta có thích trường đó không?
 • What school did you go to?
 • Bạn đã đi học trường nào?
 • Which school does he go to?
 • Anh ta học trường nào?
 • Since my graduation from the school, I have been employed in the Green Hotel as a cashier.
 • Từ khi tốt nghiệp, tôi làm thu ngân tại khách sạn Green.
 • Business is good.
 • Việc làm ăn tốt
 • Can you recommend a good restaurant?
 • Bạn có thể đề nghị một nhà hàng ngon không?
 • Good afternoon
 • Chào (buổi chiều)
 • Good evening sir
 • Chào ông (buổi tối)
 • Good idea
 • Ý kiến hay
 • Good Luck
 • Chúc may mắn
 • Good morning
 • Chào (buổi sáng)
 • Have a good trip
 • Chúc một chuyến đi tốt đẹp
 • He's a very good student
 • Anh ta là một học viên tốt
 • I feel good
 • Tôi cảm thấy khỏe
 • I think it tastes good
 • Tôi nghĩ nó ngon
 • I think it's very good
 • Tôi nghĩ nó rất tốt
 • I think those shoes are very good looking
 • Tôi nghĩ những chiếc giày đó rất đẹp
 • I'm good, and you?
 • Tôi khỏe, còn bạn?
 • I'm good
 • Tôi khỏe

Những từ liên quan với THATS A GOOD SCHOOL