Danh Từ của CONSIDERABLE trong từ điển Anh Việt

consideration (Danh Từ)

/kənˌsɪdəˈreɪʃən/

 • sự cân nhắc, sự suy xét, sự nghiên cứu, sự suy nghĩ
  1. under consideration: đáng được xét, đáng được nghiên cứu
  2. to give a problem one's careful consideration: nghiên cứu kỹ vấn đề, cân nhắc kỹ vấn đề
  3. to leave out of consideration: không xét đến, không tính đến
  4. to take into consideration: xét đến, tính đến, quan tâm đến, lưu ý đến
 • sự để ý, sự quan tâm, sự lưu ý
 • sự tôn kính, sự kính trọng
  1. to show great consideration for: tỏ lòng tôn kính (ai)
 • sự đền bù, sự đền đáp; sự bồi thường; tiền thưởng, tiền công
  1. for a consideration: để thưởng công
 • cớ, lý do, lý
  1. he will do it on no consideration: không một lý do gì mà nó sẽ làm điều đó
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự quan trọng
  1. it's of no consideration at all: vấn đề chẳng có gì quan trọng cả
 • in consideration of
  1. xét đến, tính đến; vì lẽ
 • để đền bù, để đền ơn
 • upon further consideration
  1. sau khi nghiên cứu thêm, sau khi suy xét kỹ