Danh Từ của HATEFUL trong từ điển Anh Việt

hatred (Danh Từ)

/ˈheɪtrəd/

  • lòng căm thù, sự căm hờn, sự căm ghét