Tính từ của AMAZED trong từ điển Anh Việt

amazing (Tính từ)

/əˈmeɪzɪŋ/

  • làm kinh ngạc, làm sửng sốt, làm hết sức ngạc nhiên