Tính từ của DECORATION trong từ điển Anh Việt

decorative (Tính từ)

/ˈdɛkrətɪv/

  • để trang hoàng
  • để trang trí, để làm cảnh