Tính từ của FASCINATE trong từ điển Anh Việt

fascinating (Tính từ)

/ˈfæsəˌneɪtɪŋ/

  • làm mê, làm say mê, quyến rũ