Tính từ của INTRODUCTION trong từ điển Anh Việt

introductory (Tính từ)

/ˌɪntrəˈdʌktəri/

  • để giới thiệu
  • mở đầu