Tính từ của CONTINUE trong từ điển Anh Việt

continuous (Tính từ)

/kənˈtɪnjuwəs/

 • liên tục, liên tiếp, không dứt, không ngừng
  1. continuous rain: mưa liên tục
  2. continuous function: (toán học) hàm liên tục
 • (ngôn ngữ học) tiến hành
  1. continuous from: hình thái tiến hành (động từ)
 • (rađiô) duy trì
  1. continuous waves: sóng duy trì
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày