Danh Từ của CLEARLY trong từ điển Anh Việt

clarity (Danh Từ)

/ˈklerəti/

  • sự trong (nước...)
  • sự rõ ràng, sự sáng sủa