brake

/ˈbreɪk/

 • Danh Từ
 • bụi cây
 • (như) bracken
 • xe vực ngựa (tập cho ngựa kéo xe)
 • xe ngựa không mui
 • máy đập (lanh, gai dầu)
 • cái bừa to ((cũng) brake-harrow)
 • Động từ
 • đập (lanh, gai dầu)
 • Danh Từ
 • cái hãm, cái phanh
  1. to put on the brake: hãm phanh
 • (ngành đường sắt) toa phanh ((cũng) brake-van)
 • Động từ
 • hãm lại, phanh lại; hãm phanh