can we sit over there

 • Can we sit over there?
 • Chúng tôi có thể ngồi ở đằng kia không?
 • There's a restaurant over there, but I don't think it's very good
 • Có một nhà hàng ở đằng kia, nhưng tôi không nghĩ là nó ngon lắm
 • It's over there
 • Nó ở đằng kia
 • Over there
 • Ở đằng kia
 • That car over there is mine
 • Chiếc xe ở đằng kia là xe của tôi
 • Who's that man over there?
 • Người đàn ông đằng kia là ai?
 • Please sit down
 • Xin mời ngồi
 • Let’s sit ai the back. I don’t like to being too neare the screen
 • Chúng ta hãy ngồi hàng ghế phía sau đi. Mình không thích ngồi quá gần màn hình
 • Where would you like to sit?
 • Anh muốn ngồi ở đâu?
 • I like to sit in the front row
 • Tôi thích ngồi ở hàng ghế đầu tiên
 • Over here
 • Ở đây
 • What day are they coming over?
 • Ngày nào họ sẽ tới?
 • Place money over and above anything else
 • xem đồng tiền trên hết mọi thứ
 • Are there any interesting attractions there?
 • Ở đó có thắng cảnh nào không?
 • Can you tell me if there is any minimum for the first deposit?
 • Cô làm ơn cho biết có quy định mức tối thiểu cho lần gửi đầu tiên không?
 • Is there any possibility we can move the meeting to Monday?
 • Chúng ta có thể dời cuộc gặp đến thứ hai được không?
 • What can I do for you? / Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì cho anh?
 • Are there any concerts?
 • Có buổi hòa nhạc nào không?
 • Do you know where there's a store that sells towels?
 • Bạn có biết ở đâu có cửa hàng bán khăn tắm không?
 • From here to there
 • Từ đây đến đó

Những từ liên quan với CAN WE SIT OVER THERE