crumble

/ˈkrʌmbəl/

 • Động từ
 • vỡ vụn, đổ nát, bở
  1. crumbling rocks: những hòn bi đá vỡ vụn
 • (nghĩa bóng) sụp đổ, tan ra mây khói
  1. a great empire crumbled: một đế quốc lớn sụp đổ
  2. hope crumbles: hy vọng tan ra mây khói
 • bẻ vụn, bóp vụn, đập vụn
  1. to crumble one's bread: bẻ vụn bánh mì

Những từ liên quan với CRUMBLE

decompose, fragment, disintegrate, putrefy, grind, decay, collapse, perish, dissolve, crumb, deteriorate, molder