do you have any money

 • Do you have any money?
 • Bạn có tiền không?
 • I don't have any money
 • Tôi không có tiền
 • If you open a current account you may withdraw the money at any time
 • Nếu mở tài khoản vãng lai quý khách có thể rút tiền bất cứ lúc nào
 • Do you have enough money?
 • Bạn có đủ tiền không?
 • How much money do you have?
 • Bạn có bao nhiêu tiền?
 • I don't have enough money
 • Tôi không có đủ tiền
 • I have money
 • Tôi có tiền
 • Can I have this money order cashed, please?
 • Tôi có thể rút tiền bằng phiếu này không?
 • May I have a money order?
 • Cho tôi 1 phiếu gửi tiền
 • Do you have any children?
 • Bạn có con không?
 • Do you have any coffee?
 • Bạn có cà phê không?
 • Do you have any vacancies?
 • Bạn có chỗ trống không?
 • Do you have any cancellations?
 • Có vé nhượng lại không?
 • Sorry, we don't have any vacancies
 • Xin lỗi, chúng tôi không còn phòng trống
 • Sorry, we don't have any
 • Xin lỗi, chúng tôi không có cái nào
 • When I went to the store, they didn't have any apples
 • Khi tôi tới cửa hàng, họ không có táo
 • Does it have any inside effects?
 • Nó có tác dụng phụ không?
 • How much money do you make?
 • Bạn kiếm bao nhiêu tiền?
 • Please tell me how you would like to deposit your money?
 • Vui lòng cho tôi biết ông muốn gửi tiền theo phương thức nào?
 • Please bring passbook back when you deposit or withdraw money
 • Khi đến gửi tiền hoặc rút tiền ông nhớ mang theo sổ tiết kiệm nhé

Những từ liên quan với DO YOU HAVE ANY MONEY