does this road go to new york

 • Does this road go to New York?
 • Con đường này có tới New York không?
 • He works at a computer company in New York
 • Anh ta làm việc tại một công ty máy tính ở New York
 • How many people are there in New York?
 • Ở New York có bao nhiêu người?
 • Is this the bus to New York?
 • Đây có phải là chuyến xe buýt đi New York không?
 • One ticket to New York please
 • Xin cho một vé đi New York
 • What’s the postage on this parcel to New York, please?
 • Cho hỏi gửi bưu điện tới New York mất bao nhiêu cước phí?
 • Which road should I take?
 • Tôi nên đi đường nào?
 • He needs some new clothes
 • Anh ta cần một ít quần áo mới
 • I just received your report on the new project. I’m sorry, but it’s not what I want.
 • Tôi vừa nhận được báo cáo của cô về đề án mới. Rất tiếc nhưng đó không phải là những gì tôi muốn.
 • I think we need to buy a new copier.
 • Tôi nghĩ chúng ta cần mua một máy photo mới.
 • I’d like to introduce you to the new members of the project group.
 • Tôi muốn giới thiệu anh với những thành viên mới trong nhóm đề án.
 • Hi there, my name is Terry. You’re new around here, huh?
 • Xin chào, tên tôi là Terry. Anh là người mới ở đây phải không?
 • Good morning. May I introduce myself? My name’s Peter King and I’m new here.
 • Chào buổi sáng. Tôi có thể tự giới thiệu một chút không? Tên tôi là Peter King và tôi là
 • What’s new?
 • Where is Bill?
 • Does anyone here speak English?
 • Có ai ở đây nói tiếng Anh không?
 • Does he like the school?
 • Anh ta có thích trường đó không?
 • Does it often snow in the winter in Massachusetts?
 • Trời có thường mưa tuyết vào mùa đông ở Massachusetts không?
 • He always does that for me
 • Anh ta luôn làm việc ấy cho tôi
 • How does it taste?
 • Nó có vị ra sao?
 • How long does it take by car?
 • Đi bằng xe mất bao lâu?

Những từ liên quan với DOES THIS ROAD GO TO NEW YORK

new, does