have you ever had potato soup

 • Have you ever had Potato soup?
 • Bạn đã từng ăn xúp khoai chưa?
 • It’s the most interesting film I’ve ever seen
 • Đó là bộ phim hay nhất mà tôi đã từng xem
 • I have had five years experience with a company as a saleman.
 • Tôi có 5 năm kinh nghiệm là nhân viên bán hàng.
 • I haven't had lunch yet
 • Tôi chưa ăn trưa
 • I wish I had one
 • Tôi ước gì có một cái
 • I had a feeling he was in favor of the plan.
 • Tôi cảm thấy ông ấy ủng hộ kế hoạch này.
 • Do you have a boyfriend?
 • Bạn có bạn trai không?
 • Do you have a girlfriend?
 • Bạn có bạn gái không?
 • Do you have a pencil?
 • Bạn có bút chì không?
 • Do you have a problem?
 • Bạn có vấn đề à?
 • Do you have a swimming pool?
 • Bạn có hồ bơi không?
 • Do you have an appointment?
 • Bạn có hẹn không?
 • Do you have another one?
 • Bạn có cái khác không?
 • Do you have any children?
 • Bạn có con không?
 • Do you have any coffee?
 • Bạn có cà phê không?
 • Do you have any money?
 • Bạn có tiền không?
 • Do you have any vacancies?
 • Bạn có chỗ trống không?
 • Do you have anything cheaper?
 • Bạn có thứ gì rẻ hơn không?
 • Do you have enough money?
 • Bạn có đủ tiền không?
 • Do you have the number for a taxi?
 • Bạn có số điện thoại để gọi tắc xi không?

Những từ liên quan với HAVE YOU EVER HAD POTATO SOUP

soup