Nghĩa của cụm từ how many languages do you speak trong tiếng Anh

 • How many languages do you speak?
 • Bạn nói bao nhiêu ngôn ngữ?
 • I speak two languages
 • Tôi nói 2 thứ tiếng
 • Can you speak louder please?
 • Bạn có thể nói lớn hơn được không?
 • Do you speak English?
 • Bạn có nói tiếng Anh không?
 • Who would you like to speak to?
 • Bạn muốn nói chuyện với ai?
 • You speak English very well
 • Bạn nói tiếng Anh rất giỏi
 • I’ll get our manager on duty at once, and you can speak to him.
 • Tôi sẽ lập tức mời quản lý ra để ông có thể nói chuyện với ông ấy.
 • How many children do you have?
 • Bạn có bao nhiêu người con?
 • How many hours a week do you work?
 • Bạn làm việc mấy giờ một tuần?
 • How many people do you have in your family?
 • Bạn có bao nhiêu người trong gia đình?
 • I think you have too many clothes
 • Tôi nghĩ bạn có nhiều quần áo quá
 • How many bags are you checking in?
 • Anh/chị đăng kí gửi bao nhiêu túi hành lý?
 • How many would you like?
 • Anh/ chị muốn bao nhiêu?
 • How many nights will you be staying?
 • Bạn sẽ ở đây mấy đêm?
 • How many years did you go to school?
 • Anh đã học được mấy năm rồi?
 • Does anyone here speak English?
 • Có ai ở đây nói tiếng Anh không?
 • I don't speak English very well
 • Tôi không nói tiếng Anh giỏi lắm
 • I don't speak very well
 • Tôi không nói giỏi lắm
 • I speak a little English
 • Tôi nói một chút tiếng Anh
 • I'd like to speak to Mr
 • Tôi muốn nói chuyện với ông Smith

Những từ liên quan với HOW MANY LANGUAGES DO YOU SPEAK

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày