i was about to leave the restaurant when my friends arrived

 • I was about to leave the restaurant when my friends arrived
 • Tôi sắp rời nhà hàng khi những người bạn của tôi tới
 • Have you arrived?
 • Bạn tới chưa?
 • They arrived yesterday
 • Họ tới ngày hôm qua
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
to, when, was, about, I
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • I'll call you when I leave
 • Tôi sẽ gọi bạn khi tôi ra đi
 • I'm going to leave
 • Tôi sắp đi
 • When do we leave?
 • Khi nào chúng ta ra đi?
 • When does the bus leave?
 • Khi nào xe buýt khởi hành?
 • Take it or leave it
 • Chịu hay không
 • May I leave the message?
 • Tôi có thể để lại tin nhắn không?
 • I think we’d better leave that for another meeting.
 • Tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận điều đó ở cuộc họp sau.
 • Take it or leave it!
 • Chịu thì lấy, không chịu thì thôi!
 • Can you recommend a good restaurant?
 • Bạn có thể đề nghị một nhà hàng ngon không?
 • Have you eaten at that restaurant?
 • Bạn đã ăn ở nhà hàng này chưa?
 • I'd like to eat at 5th street restaurant
 • Tôi muốn ăn ở nhà hàng trên đường số 5
 • Is there a restaurant in the hotel?
 • Trong khách sạn có nhà hàng không?
 • That restaurant is not expensive
 • Nhà hàng đó không đắt
 • There's a restaurant near here
 • Có một nhà hàng gần đây

Những từ liên quan với I WAS ABOUT TO LEAVE THE RESTAURANT WHEN MY FRIENDS ARRIVED

leave, restaurant, my, the