ill pay for the tickets

 • I'll pay for the tickets
 • Tôi sẽ trả tiền vé
 • I’ve been feeling pretty ill for a few days now
 • Suốt mấy ngày nay tôi thấy hơi ốm
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
for, ill, the, pay
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • I'll pay for dinner
 • Tôi sẽ trả tiền cho bữa tối
 • I'll pay
 • Tôi sẽ trả
 • I need a checking account so that I can pay my bill
 • Tôi cần mở tài khoản séc để tôi có thể thanh toán hóa đơn
 • Will you pay by cheque or in cash
 • Bạn sẽ thanh toán bằng séc hay bằng tiền mặt?
 • Where can I buy tickets?
 • Tôi có thể mua vé ở đâu?
 • Two tickets, please
 • Cho tôi 2 vé
 • Is it possible to get tickets for tomorrow evening?
 • Vẫn có thể mua được vé cho tối mai chứ?
 • I’m sorry, there are no tickets lef in the front rows
 • Xin lỗi, không còn vé ở những hàng trước
 • Which date do you have tickets for?
 • Hôm nào thì có vé?
 • Are there any special discount tickets
 • Có vé giảm giá đặc biệt nào không?

Những từ liên quan với ILL PAY FOR THE TICKETS