it costs 20 dollars per hour

 • It costs 20 dollars per hour
 • Giá 20 đô một giờ
 • They charge 26 dollars per day
 • Họ tính 26 đô một ngày
 • Do you know how much it costs?
 • Bạn có biết nó giá bao nhiêu không?
 • Not to be taken more than four times within a 24 hour period.
 • Không được uống 4 lần trong vòng 24 giờ nhé
it, hour, per
 • Do not eat for half an hour before or after taking this medince
 • Đừng ăn gì trong khoảng 30 phút trước và sau khi uống thuốc nhé
 • How much does it cost per day?
 • Giá bao nhiêu một ngày?
 • What's the charge per night (hotel)?
 • Giá bao nhiêu một đêm (Khách sạn)?
 • How much is the guide fee per day?
 • Tiền thuê hướng dẫn mỗi ngày hết bao nhiêu?
 • Do you accept U.S. Dollars?
 • Bạn có nhận đô Mỹ không?
 • I only have 5 dollars
 • Tôi chỉ có 5 đô la
 • I'd like to exchange this for Dollars
 • Tôi muốn đổi tiền này ra đô la
 • It's 17 dollars
 • Giá 17 đồng
 • It's less than 5 dollars
 • Nó ít hơn 5 đô
 • It's more than 5 dollars
 • Nó hơn 5 đô
 • What's the exchange rate for dollars?
 • Hối suất đô la là bao nhiêu?
 • Where can I exchange U.S. dollars?
 • Tôi có thể đổi đô la Mỹ ở đâu?

Những từ liên quan với IT COSTS 20 DOLLARS PER HOUR