LONG | Nghĩa của từ long - Từ điển Anh Việt

 • A long time ago.
 • Cách nay đã lâu
 • Have you been waiting long?
 • Bạn đợi đã lâu chưa?
 • How long are you going to stay in California?
 • Bạn sẽ ở California bao lâu?
 • How long are you going to stay?
 • Bạn sẽ ở bao lâu?
 • How long does it take by car?
 • Đi bằng xe mất bao lâu?
 • How long does it take to get to Georgia?
 • Tới Georgia mất bao lâu?
 • How long have you been here?
 • Bạn đã ở đây bao lâu?
 • How long have you been in America?
 • Bạn đã ở Mỹ bao lâu?
 • How long have you lived here?
 • Bạn đã sống ở đây bao lâu?
 • How long have you worked here?
 • Bạn đã làm việc ở đây bao lâu?
 • How long is it?
 • Nó dài bao nhiêu?
 • How long is the flight?
 • Chuyến bay bao lâu?
 • How long will it take?
 • Sẽ mất bao lâu?
 • How long will you be staying?
 • Bạn sẽ ở bao lâu?
 • Long time no see
 • Lâu quá không gặp
 • Not long ago
 • cách đâu không lâu
 • How long does it last?
 • Bộ phim kéo dài bao lâu?
 • How long will it take for my letter to reach its destination?
 • Thư của tôi gửi đến nơi nhận mất bao lâu?
 • Tôi rất vui được tổ chức bữa tiệc tối nay để tỏ lòng trân trọng bạn bè của chúng ta.
 • They look really inviting.
 • Hi, Tim. How are you? I haven’t seen you for a long time.
 • Chào Tim, anh khỏe không? Lâu quá không gặp.

Những từ liên quan với LONG

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày