love

/ˈlʌv/

 • Danh Từ
 • lòng yêu, tình thương
  1. love of one's country: lòng yêu nước
  2. a mother's love for her children: tình mẹ yêu con
 • tình yêu, mối tình, ái tình
  1. first love: mối tình đầu
  2. never trifle with love: không nên đùa bỡn với tình yêu
  3. to be in love with: yêu (ai)
  4. to fall in love with: đâm ra yêu (phải lòng) (ai)
  5. to make love to someone: tán tỉnh ai, tỏ tình với ai; ôm ấp hôn hít ai, ăn nằm với ai
  6. to marry for love: kết hôn vì tình
 • người yêu, người tình
 • thần ái tình
 • (thông tục) người đáng yêu; vật đáng yêu
 • (thể dục,thể thao) điểm không, không (quần vợt)
  1. love all: không không (hai bên cùng không được điểm nào)
  2. love forty: không bốn mươi
  3. a love set: một ván thua trắng (người thua không được điểm nào)
 • to love in a cottage
  1. ái tình và nước lã
 • one can't get it for love or money
  1. không có cách gì lấy được cái đó
 • to play for love
  1. chơi vì thích không phải vì tiền
 • there is no love lost between them
  1. chúng nó ghét nhau như đào đất đổ đi
 • Động từ
 • yêu, thương, yêu mến
  1. to love one another: yêu nhau, thương nhau
 • thích, ưa thích
  1. to love sports: thích thể thao
  2. to love music: thích âm nhạc
  3. he loves to be praised: nó thích được khen
 • yêu thương

Những từ liên quan với LOVE

lust, prize, emotion, infatuation, friendship, prefer, choose, respect, affection, devotion, admire, passion