motley

/ˈmɑːtli/

 • Tính từ
 • sặc sỡ, nhiều màu
  1. a motley coat: áo sặc sỡ
 • pha tạp
  1. a motley crowd: một đám đông pha tạp, một đám đông đủ hạng người
 • Danh Từ
 • gồn hợp, pha tạp, mớ pha tạp
 • áo anh hề (màu sặc sỡ)
  1. to wear the motley: mặc áo hề, thủ vai hề