never mind

 • Never mind
 • Đừng bận tâm
 • Never say never
 • Đừng bao giờ nói chẳng bao giờ
 • I don't mind
 • Tôi không quan tâm
 • Would you mind briefing us on the tour?
 • Anh có vui lòng tóm tắt cho chúng tôi về chuyến tham quan?
 • I’m afraid he is on another line. Would you mind holding?
 • Tôi e rằng ông ấy đang trả lời một cuộc gọi khác. Ông vui lòng chờ máy được không?
 • What's on your mind?
 • Bạn đang lo lắng gì vậy?
 • Out of sight, out of mind!
 • Xa mặt cách lòng
 • He never gives me anything
 • Anh ta không bao giờ cho tôi cái gì
 • He's never been to America
 • Anh ta chưa từng tới Mỹ
 • I've never done that
 • Tôi chưa bao giờ làm việc đó
 • I've never seen that before
 • Tôi chưa bao giờ thấy cái đó trước đây
 • Now or never
 • Bây giờ hoặc không bao giờ
 • To buy it will never make you regret
 • Chị mua hàng này sẽ không bao giờ phải hối tiếc đâu

Những từ liên quan với NEVER MIND