nice to meet you

 • Nice to meet you
 • Rất vui được gặp bạn
 • When would you like to meet?
 • Bạn muốn gặp nhau khi nào?
 • Where would you like to meet?
 • Bạn muốn gặp nhau ở đâu?
 • I would like to meet you.
 • Tôi mong được gặp ông.
 • I hope you and your wife have a nice trip
 • Tôi hy vọng bạn và vợ bạn có một chuyến đi thú vị
 • You have a very nice car
 • Bạn có một chiếc xe rất đẹp
 • You're very nice
 • Bạn rất dễ thương
 • Let's meet in front of the hotel
 • Chúng ta hãy gặp nhau trước khách sạn
 • I’d prefer to meet in the morning. I’m going to be out of the office most afternoons next week.
 • Tôi muốn gặp vào buổi sáng. Hầu như các buổi chiều tuần sau, tôi sẽ không có mặt ở văn phòng.
 • He has a nice car
 • Anh ta có một chiếc xe đẹp
 • He said this is a nice place
 • Anh ta nói đây là một nơi đẹp
 • Your house is very nice
 • Nhà của bạn rất đẹp
 • 30 không? Do you think you'll be back by 11
 • Bạn có nghĩ là bạn sẽ trở lại lúc 11
 • What time do you think you'll arrive?
 • Bạn nghĩ bạn sẽ tới lúc mấy giờ?
 • Where did you work before you worked here?
 • Bạn đã làm việc ở đâu trước khi bạn làm việc ở đây?
 • The instructions on it tell you how to take it. Make sure you read them carefully
 • Tờ hướng dẫn sử dụng đã chỉ dẫn cách dùng. Ông cần đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng nhé
 • How do you think about the trip you took yesterday?
 • Ông nghĩ thế nào về chuyến đi hôm qua?
 • If you open a current account you may withdraw the money at any time
 • Nếu mở tài khoản vãng lai quý khách có thể rút tiền bất cứ lúc nào
 • When you wish an important letter to be sent to the receiver safely, you can register it at the post office
 • Khi anh muốn 1 bức thư quan trọng được gửi tới người nhận an toàn, anh có thể đến bưu điện gửi bảo đảm
 • What can I do for you? / Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì cho anh?

Những từ liên quan với NICE TO MEET YOU