no this is the first time

 • No, this is the first time
 • Không, đây là lần đầu tiên
 • This is the first time I've been here
 • Đây là lần đầu tiên tôi ở đây
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • From time to time
 • Thỉnh thoảng
 • The interest rate changes from time to time
 • Tỷ lệ lãi suất thay đổi theo từng thời kỳ
 • I’ll give you an injection first
 • Tôi sẽ tiêm cho anh trước
 • Is this your first trip?
 • Đây là chuyến đi đầu tiên của anh à?
 • Can you tell me if there is any minimum for the first deposit?
 • Cô làm ơn cho biết có quy định mức tối thiểu cho lần gửi đầu tiên không?
 • Is there any minimum for the first deposit?
 • Có mức tối thiểu cho lần gửi đầu tiên không?
 • Please fill in this form first
 • Trước tiên anh làm ơn điền vào phiếu này
 • First of all, I‘d like to say that I’ve really enjoyed working with you.
 • Điều đầu tiên tôi muốn nói là tôi rất thích làm việc với ông.
 • Please go first. After you.
 • Xin nhường đi trước. Tôi xin đi sau.
 • Thanks for letting me go first.
 • Cám ơn đã nhường đường.
 • A long time ago.
 • Cách nay đã lâu
 • At what time did it happen?
 • Việc đó xảy ra lúc mấy giờ?
 • At what time?
 • Lúc mấy giờ?
 • I don't have time right now
 • Ngay bây giờ tôi không có thời gian
 • I don't have time now
 • Bây giờ tôi không có thời gian

Những từ liên quan với NO THIS IS THE FIRST TIME

the