outside the hotel

 • Outside the hotel
 • Bên ngoài khách sạn
 • Is it cold outside?
 • Bên ngoài trời lạnh không?
 • Take it outside
 • Mang nó ra ngoài
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • Do you know how to get to the Marriott Hotel?
 • Bạn có biết đường tới khách sạn Marriott không?
 • I'd like the number for the Hilton Hotel please
 • Tôi muốn số điện thoại của khách sạn Hilton, xin vui lòng
 • Is there a restaurant in the hotel?
 • Trong khách sạn có nhà hàng không?
 • Let's meet in front of the hotel
 • Chúng ta hãy gặp nhau trước khách sạn
 • Take me to the Marriott Hotel
 • Đưa tôi tới khách sạn Marriott
 • What's the charge per night (hotel)?
 • Giá bao nhiêu một đêm (Khách sạn)?
 • Since my graduation from the school, I have been employed in the Green Hotel as a cashier.
 • Từ khi tốt nghiệp, tôi làm thu ngân tại khách sạn Green.
 • It’s just the appointment at the lobby of International Hotel.
 • Đó chỉ là cuộc hẹn ở sảnh khách sạn Quốc Tế.

Những từ liên quan với OUTSIDE THE HOTEL