do you know how to get to the marriott hotel

 • Do you know how to get to the Marriott Hotel?
 • Bạn có biết đường tới khách sạn Marriott không?
 • Take me to the Marriott Hotel
 • Đưa tôi tới khách sạn Marriott
 • Do you know where I can get a taxi?
 • Bạn có biết tôi có thể gọi tắc xi ở đâu không?
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
you, to, hotel, do, how
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • I'd like the number for the Hilton Hotel please
 • Tôi muốn số điện thoại của khách sạn Hilton, xin vui lòng
 • Is there a restaurant in the hotel?
 • Trong khách sạn có nhà hàng không?
 • Let's meet in front of the hotel
 • Chúng ta hãy gặp nhau trước khách sạn
 • Outside the hotel
 • Bên ngoài khách sạn
 • What's the charge per night (hotel)?
 • Giá bao nhiêu một đêm (Khách sạn)?
 • Since my graduation from the school, I have been employed in the Green Hotel as a cashier.
 • Từ khi tốt nghiệp, tôi làm thu ngân tại khách sạn Green.
 • It’s just the appointment at the lobby of International Hotel.
 • Đó chỉ là cuộc hẹn ở sảnh khách sạn Quốc Tế.
 • Did you get my email?
 • Bạn có nhận được email của tôi không?
 • What time did you get up?
 • Bạn đã thức dậy lúc mấy giờ?
 • When do you get off work?
 • Khi nào bạn xong việc?
 • I am glad to finally get hold of you.
 • Tôi rất vui vì cuối cùng cũng liên lạc được với ông.
 • I’ll get our manager on duty at once, and you can speak to him.
 • Tôi sẽ lập tức mời quản lý ra để ông có thể nói chuyện với ông ấy.
 • How do you get to work every day?
 • Mỗi ngày anh đi làm bằng phương tiện gì?
 • Do you know her?
 • Bạn có biết cô ta không?

Những từ liên quan với DO YOU KNOW HOW TO GET TO THE MARRIOTT HOTEL

know, the, get