please speak more slowly

 • Please speak more slowly
 • Làm ơn nói chậm hơn
 • We need more facts and more concrete informations.
 • Chúng ta cần nhiều thông tin cụ thể và xác thực hơn.
 • Can we have some more bread please?
 • Làm ơn cho thêm ít bánh mì
 • Can you speak louder please?
 • Bạn có thể nói lớn hơn được không?
 • May I speak to Mrs. Smith please?
 • Tôi có thể nói với bà Smith không, xin vui lòng?
 • Please speak English
 • Làm ơn nói tiếng Anh
 • Please speak slower
 • Làm ơn nói chậm hơn
 • If you like it I can buy more
 • Nếu bạn thích nó tôi có thể mua thêm
 • It's more than 5 dollars
 • Nó hơn 5 đô
 • More than 200 miles
 • Hơn 200 dặm
 • More than that
 • Hơn thế
 • More recently,....
 • gần đây hơn,......
 • No more
 • Không hơn
 • No more, no less
 • Không hơn, không kém
 • What is more dangerous,....
 • nguy hiểm hơn là
 • What is more dangerous, ...
 • nguy hiểm hơn là
 • In a little more detail
 • chi tiết hơn một chút
 • Not to be taken more than four times within a 24 hour period.
 • Không được uống 4 lần trong vòng 24 giờ nhé
 • If you bought it somewhere else, it would cost more than double
 • Nếu chị mua ở những nơi khác, giá còn đắt gấp đôi
 • In all, the trip got to take more than two hours.
 • Nhìn chung thì chuyến đi mất hơn 2 giờ đồng hồ.

Những từ liên quan với PLEASE SPEAK MORE SLOWLY