please wait for me

 • Please wait for me
 • Làm ơn chờ tôi
 • Should I wait?
 • Tôi nên đợi không?
 • Bring me my shirt please.
 • Làm ơn đưa giùm cái áo sơ mi của tôi
 • Can I have a glass of water please?
 • Làm ơn cho một ly nước
 • Can I have a receipt please?
 • Làm ơn cho tôi hóa đơn
 • Can I have the bill please?
 • Làm ơn đưa phiếu tính tiền
 • Can I see your passport please?
 • Làm ơn cho xem thông hành của bạn
 • Can we have a menu please.
 • Làm ơn đưa xem thực đơn
 • Can we have some more bread please?
 • Làm ơn cho thêm ít bánh mì
 • Can you please say that again?
 • Bạn có thể nói lại điều đó được không?
 • Can you repeat that please?
 • Bạn có thể lập lại điều đó được không?
 • Can you speak louder please?
 • Bạn có thể nói lớn hơn được không?
 • Fill it up, please
 • Làm ơn đổ đầy (cây xăng)
 • Hi, is Mrs. Smith there, please?
 • Chào, có phải bà Smith ở đằng kia không?
 • I'd like a room with two beds please
 • Tôi muốn một phòng với 2 giường, xin vui lòng
 • I'd like some water too, please
 • Tôi cũng muốn một ít nước, xin vui lòng
 • I'd like the number for the Hilton Hotel please
 • Tôi muốn số điện thoại của khách sạn Hilton, xin vui lòng
 • I'd like to buy a bottle of water, please
 • Tôi muốn mua một chai nước, xin vui lòng
 • I'd like to buy a phone card please
 • Tôi muốn mua một tấm thẻ điện thoại
 • If you need my help, please let me know
 • Nếu bạn cần tôi giúp đỡ, làm ơn cho tôi biết

Những từ liên quan với PLEASE WAIT FOR ME