practical

/ˈpræktɪkəl/

 • Tính từ
 • thực hành (đối với lý thuyết)
  1. practical agriculture: nông nghiệp thực hành
  2. practical chemistry: hoá học thực hành
 • thực tế, thực tiễn, thực dụng; có ích, có ích lợi thực tế, thiết thực
  1. a practical mind: đầu óc thực tế; (đôi khi khinh) đầu óc nặng nề thực tế
  2. a practical proposal: một đề nghị thiết thực
 • đang thực hành, đang làm, đang hành nghề
  1. a practical physician: một thầy thuốc đang hành nghề
 • thực tế, trên thực tế
  1. he is the practical owner of the house: anh ta thực tế là chủ căn nhà này
  2. to have practical control of: nắm quyền kiểm soát trên thực tế
 • a practice koke
  1. trò đùa ác ý, trò chơi khăm