quaver

/ˈkweɪvɚ/

 • Danh Từ
 • sự rung tiếng; tiếng nói rung
 • (âm nhạc) sự láy rền
 • (âm nhạc) nốt móc
  1. quaver rest: lặng móc
 • Động từ
 • rung (tiếng); nói rung tiếng
 • (âm nhạc) láy rền
 • to quaver out
  1. nói rung tiếng, nói giọng rung rung

Những từ liên quan với QUAVER

vibrate, wobble, note, shiver, quake, oscillate, quiver, falter, shake, shudder