rain

/ˈreɪn/

 • Danh Từ
 • mưa
  1. to be caught in the rain: bị mưa
  2. to keep the rain out: cho khỏi bị mưa, cho mưa khỏi vào
  3. a rain of fire: trận mưa đạn
  4. rain of tears: khóc như mưa
  5. rain or shine: dù mưa hay nắng
 • (the rains) mùa mưa
 • (the Rains) (hàng hải) vùng mưa ở Đại tây dương (4 10 o độ vĩ bắc)
 • after rain comes fair weather (sunshine)
  1. hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai
 • to get out of the rain
  1. tránh được những điều bực mình khó chịu
 • not to know enough to get out of the rain
  1. (nghĩa bóng) không biết tính toán, không biết cách làm ăn; xuẩn ngốc
 • right as rain
  1. (thông tục) mạnh giỏi cả; tốt lành cả; đâu vào đó cả
 • Động từ
 • mưa, trút xuống như mưa ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  1. it is raining hard: trời mưa to
  2. it has rained itself out: mưa đã tạnh
  3. to rain blows on someone: đấm ai túi bụi
  4. to rain bullets: bắn đạn như mưa
  5. to rain tears: khóc như mưa, nước mắt giàn giụa
 • to come in when it rain
  1. (nghĩa bóng) tránh được những điều bực mình khó chịu
 • it rains cats and dogs
  1. trời mưa như trút
 • it never rains but it pours
  1. (xem) pour
 • not to know enough to go in when it rains
  1. (nghĩa bóng) không biết tính toán, không biết cách làm ăn; xuẩn ngốc