stamp

/ˈstæmp/

 • Danh Từ
 • tem
 • con dấu; dấu
 • nhãn hiệu, dấu bảo đảm
 • dấu hiệu đặc trưng, dấu hiệu
  1. to bear he stamp of genius: mang dấu hiệu một thiên tài
 • hạng, loại
  1. men of that stamp: loại người như thế
 • sự giậm chân
 • chày nghiền quặng
 • Động từ
 • giậm (chân)
  1. to stamp one's foot: giậm chân
 • đóng dấu lên, in dấu lên (kim loại, giấy...)
 • dán tem vào
 • nghiền (quặng)
 • chứng tỏ, tỏ rõ (tính chất của cái gì)
  1. this alone stamps the story as a slander: chỉ riêng điều đó cũng chứng tỏ câu chuyện ấy là một sự nói xấu
  2. his manners stamp him as a genleman: tác phong của anh ta chứng tỏ anh ta là người quân tử
 • in vào (trí não)
  1. to stamp something on the mind: in việc gì vào óc
 • giậm chân
  1. to stamp with rage: giậm chân vì tức giận
 • to stamp down
  1. chà đạp
 • to stamp out
  1. dập tắt, dẹp, nghiền nát (bóng)