vocation

/voʊˈkeɪʃən/

  • Danh Từ
  • thiên hướng
    1. to have vocation for music: có thiên hướng về nhạc
  • nghề, nghề nghiệp
    1. to choose a vocation: chọn nghề, chọn ngành