with

/ˈwɪθ/

 • Giới Từ
 • với, cùng, cùng với
  1. to argue with someone: c i lý với ai
  2. a kettle with a lid: một cái ấm với một cái vung
  3. to be with someone on a point: đồng ý với người nào về một điểm
  4. to rise with the sun: dậy sớm
  1. the man with the long beard: người (có) râu dài
  2. with young: có chửa (thú)
  3. with child: có mang (người)
 • ở, ở ni
  1. it's a habit with him: ở anh ta đấy là một thói quen
  2. he lives with us: nó ở nhà chúng tôi, nó ở với chúng tôi
 • bằng
  1. to welcome with smiles: đón tiếp bằng những nụ cười
  2. with all my might: bằng (với) tất c sức lực của tôi
  3. killed with a bayonet: bị giết bằng lưỡi lê
 • về, về phần
  1. the decision rests with you: quyết định là về phần anh
  2. to be pleased with: bằng lòng về
  1. sick with love: ốm (vì) tưng tư
 • đối với
  1. with him, money is not important: đối với anh ta, tiền bạc không quan trọng
 • mặc dầu
  1. with all his weaknesses I like him: mặc dầu tất c những nhược điểm của anh ta, tôi vẫn thích anh ta
 • cũng như
  1. to think with someone: cũng nghĩ như ai
 • nay mà, lúc mà, trong khi
  1. what is to become him with both his parents gone: nay cha mẹ nó đ mất c rồi, thì nó sẽ ra sao
 • away with it!
  1. (xem) away
 • to be with it
  1. tài xoay, giỏi xoay
 • out with
  1. (xem) out

Những từ liên quan với WITH

near, along, by, beside, among