Động từ của EXPLORATION trong từ điển Anh Việt

explore (Động từ)

/ɪkˈsploɚ/

  • thăm dò, thám hiểm
  • (y học) thông dò
  • khảo sát tỉ mỉ