Động từ của INJURY trong từ điển Anh Việt

injure (Động từ)

/ˈɪnʤɚ/

  • làm tổn thương, làm hại, làm bị thương
  • xúc phạm