Tính từ của ATTRACTION trong từ điển Anh Việt

attractive (Tính từ)

/əˈtræktɪv/

  • hút
    1. attractive force: lực hút
  • thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn, quyến rũ; có duyên