Nghĩa của cụm từ a little is better than none trong tiếng Anh

 • A little is better than none.
 • Có còn hõn không.
 • Little by little
 • Từng li, từng tý
 • None of your business
 • Không phải chuyện của anh
 • It's none of your business.
 • Không phải là chuyện của bạn.
 • None your business.
 • Không phải việc của bạn.
 • There are none available at the moment.
 • Xin lỗi hiện tại đã hết xe.
 • A little.
 • Một ít
 • I speak a little English
 • Tôi nói một chút tiếng Anh
 • Just a little
 • Một ít thôi
 • In a little more detail
 • chi tiết hơn một chút
 • Can we talk a little bit about the project?
 • Chúng ta có thể nói chuyện một chút về dự án này không?
 • Do you feel better?
 • Bạn có cảm thấy khỏe hơn không?
 • Which is better, the spaghetti or chicken salad?
 • Món nào ngon hơn, mì Ý hay rau gà?
 • Which is better?
 • Cái nào tốt hơn?
 • Which one is better?
 • Cái nào tốt hơn?
 • The sooner the better
 • Càng sớm càng tốt
 • I think we’d better leave that for another meeting.
 • Tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận điều đó ở cuộc họp sau.
 • To be honest, I’ve got a better order.
 • Thật lòng mà nói tôi có 1 đề nghị tốt hơn.
 • You better believe it!
 • Chắc chắn mà.
 • The less the better.
 • Càng ít càng tốt.

Những từ liên quan với A LITTLE IS BETTER THAN NONE

is